Dernek Tüzüğü

İNSAN HAKLARI  VE MAZLUMLAR İÇİN DAYANIŞMA DERNEĞİ

(THE ASSOSCIATION OF HUMAN RIGHTS AND SOLIDARITY FOR OPPRESSED PEOPLE)

MAZLUMDER TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM

DERNEĞE VE ÜYELİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dernek, Amacı ve Faaliyet Alanı

Adı, Merkezi ve Teşkilatı

Madde 1 – (1) Derneğin adı, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği’dir. Kısa adı MAZLUMDER’dir.

(2) Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır.

(3) Dernek teşkilatı; Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerden oluşur.

Amacı

Madde 2 – (1) Derneğin amacı;

a) İnsan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, bu sebeple de zulüm niteliği taşıyan; ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin kaldırılması, zulme uğrayan başta insan olmak üzere bütün varlıkların doğalarının korunması amacıyla her türlü mücadeleyi vermek,

b) Kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü işkence, hakaret ve tecavüze karşı mücadele vermek; zalimleri ve zulmü teşhir etmek,

c) Mağdur ve mazlumlarla dayanışmak amacıyla her türlü maddi ve hukuki yardımda bulunmaktır.

Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı

Madde 3 – (1) Dernek amacına ulaşabilmek için yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki konularda çalışır ve faaliyetler yapar:

a) İnsan haklarının korunması için her türlü süreli-süresiz basın-yayın faaliyetlerinde bulunur; gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder; dokümantasyon merkezi oluşturur; basın-yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; halka yönelik özel video sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

b) Dernek amacı doğrultusunda her türlü toplantı ve gösterileri yapar, kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenler; sergiler açar, kermesler düzenler; film, video, tiyatro, konser, gezi ve benzeri etkinliklerde bulunur.

c) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmalarının sonuçlarını basılı-sesli-görüntülü-dijital yayınlar halinde neşrettirir.

ç) İnsan haklarını zedeleyen, sosyal, kültürel, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için görüş bildirir; ilmi araştırma, kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir; gerekli tedbirlerin alınmasını izler.

d) Maddi hiçbir karşılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımlarda bulunur ve bu amaçla kampanyalar düzenler.

e) Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, ticari ve iktisadi işletmeler, eğitsel, tıbbi, istişari vb. birimler kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.

f) Amaçlarını gerçekleştirebilmek için Tüzüğe uygun olarak yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

g) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır veya taşınmaz malları satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

ğ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurar; federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır; derneklerin kurabileceği tesisleri kurar; uluslararası faaliyette bulunur; yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir.

h) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

ı) Tüzük hükümlerine uygun olarak gerek görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

i) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

j) Dernek amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

k) Dernek insan hakları savunucularının yetişmesini sağlamak amacıyla burslar verir, akademik çalışmaları finanse eder, yurt dışına öğrenci gönderir.

l) Dünyanın her yerindeki hak ihlallerini izler; gerekli yasal prosedürün tahakkuku halinde bu ihlallerin son bulabilmesi için Tüzüğündeki tüm ilke ve esaslar çerçevesinde her türlü faaliyetleri gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeliğe İlişkin Hükümler

Üyeliğe Başvuru

Madde 4 – (1) Dernekler mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes, Derneğe üye olmak için başvurabilir.

Üyeliğe Kabul

Madde 5 – (1) Derneğe üye olmak isteyenler, bu taleplerini üye giriş bildirim formunu doldurarak ikamet ettikleri yerdeki Şube Yönetim Kuruluna; ikamet ettikleri yerde Şube yoksa en yakın yerdeki Şube Yönetim Kuruluna bildirirler.

(2) Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak müracaatları otuz gün içerisinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazılı olarak başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilebilir.

(3) Şubeler, her ay sonunda üyeliğe kabul edilenleri Genel Merkeze bildirirler.

(4) İnsan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan veya insan hakları alanındaki çalışmalarından dolayı gerek gördüğü kişilere Genel Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilir. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmadığı gibi, üyelik vecibelerini yerine getirme zorunluluğu da yoktur.

(5) Derneğin bir Şubesine başvurusu sonucu üye olarak kabul edilen kişinin, Derneğin diğer bir Şubesinde üye olarak kabulü yapılamaz. Üyenin ikamet ettiği yerde Şube kurulması halinde üyelik, yeni kurulan Şubeye intikal eder.

(6) Genel Merkez Genel Kurulu tarafından kapatılmasına karar verilen Şubelere bağlı bulunan üye ve delegelerin, üyelik ve delegelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durum, üyelerin geçmişe dönük aidat borçlarından sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üyelerin Görevleri

Madde 6 - (1) Her üye, üyeliği süresince Dernek faaliyetlerini izlemekle, gerektiğinde katılmakla, her halde kendi doğal çevresinde Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetler içerisinde bulunmakla görevlidir.

Üyelere İlişkin Yasaklar

Madde 7 - (1) Genel ve yerel seçimlerde cumhurbaşkanı, milletvekili veya belediye başkan aday adayı veya adayı olacak üyeler, ilgili seçim kararının alınması üzerine on beş gün içinde Genel Merkez ve Şube teşkilatında bulunan görevlerinden istifa etmek zorundadır.

(2) Genel Merkez ve Şubeler siyasi partilerden bağış ve başkaca gelir kabul edemez; siyasi partilerin faaliyetlerine ev sahipliği yapamaz; siyasi partilerin düzenlediği bildiri ve açıklamalara ortak olamaz; siyasi partilerin aktör olduğu gösteri ve protestolara katılamaz; üyelerini anılan faaliyetlere yönlendiremez.

(3) Şube Başkanları, Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu kararı olmaksızın, Dernek dışı bildiri ve açıklamalara Dernekteki görev ve sıfatlarını kullanarak veya kullanmayarak imza veremez ve katılamaz. Bu durumda açıklama ve bildirinin şahsi fikir olduğu savunması yapılamaz.

(4) Şube teşkilatında görevli üyeler, Yönetim Kurulu; Genel Merkez teşkilatında görevli üyeler Genel Yönetim Kurulu veya acil durumlarda Merkez Yürütme Kurulu Kararı olmaksızın Dernek dışı bildiri ve açıklamalara Dernekteki görev ve sıfatlarını kullanarak imza veremez ve katılamaz.

(5) Genel Merkez ve Şube teşkilatında görev alan üyeler, görevlerinden ayrılmaları sonrasında, Dernekteki eski görev ve sıfatlarını kullanarak basına demeç veremez, açıklama yapamaz, beyanda bulunamaz. Bu açıklama ve beyanlar Derneği bağlamaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 8 – (1) Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak bağlı bulunduğu Şubeye bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden çıkabilir. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9 – (1) Tüzüğe göre, üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda üye, bağlı bulunduğu Disiplin Kurulu olarak görevli Şube Yönetim Kurulu veya Genel Disiplin Kurulu olarak görevli Genel Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Üyelikten çıkarılmaya ilişkin hükümler işbu Tüzüğün Dördüncü Kısmında yer alan Disiplin Hükümlerinde düzenlenmiştir.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 10 – (1) Aşağıdaki hallerde üyelik, kendiliğinden düşer:

a) Üyenin ölmesi,

b) Üyenin istifa etmesi,

c) Üyenin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,

ç) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,

d) Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen otuz gün içinde ödenmemesi.

 

---

İKİNCİ KISIM

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel Merkez Teşkilatı

Madde 11 – (1) Derneğin Genel Merkez teşkilatı;

a) Genel Merkez Genel Kurulu,

b) Genel Yönetim Kurulu,

c) Genel Merkez Denetim Kurulundan oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Merkez Genel Kurulu

Genel Merkez Genel Kurulu Delegeleri

Madde 12 – (1) Derneğin en yetkili karar organı olan Genel Mer­kez Genel Kurulu, doğal ve seçilmiş delegelerden oluşur.

(2) Genel Yönetim Kurulu ile Genel Merkez Denetim Kurulu asil üyeleri ve Şube Yönetim Kurulları asil üyeleri Genel Merkez Genel Kurulu doğal delegeleridir.

(3) Seçilmiş delegeler; Şube Genel Kurulları tarafından üyeleri arasından seçilir. Şubeler, Şube Genel Kurulunun gerçekleştiği aydan önceki ayın son günü itibariyle Genel Merkeze bildirmiş olduğu kayıtlı toplam üye sayısını esas alarak,

a) İlk iki yüz üyesine kadar, her yirmi beş üyesi için bir delege,

b) İki yüz üye sayısından sonra gelen her elli üyesi için bir delege seçer. Anılan hesaplamalarda aranan yirmi beş ve elliyi tamamlamayan üye sayıları dikkate alınmaz.

Olağan Toplantı

Madde 13 - (1) Genel Merkez Genel Kurulu olağan toplantıları, iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde Genel Yöne­tim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Genel Merkez Genel Kurulu, toplantıya Genel Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.

Olağanüstü Toplantı

Madde 14 - (1) Genel Merkez Genel Kurulu;

a) Genel Yönetim Kurulunun karar vermesi,

b) Genel Merkez Denetim Kurulunun karar vermesi,

c) Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı talebi bulunması,

şartlarından birinin gerçekleşmesi üzerine olağanüstü toplanır.

(2) Genel Merkez Denetim Kurulunun karar vermesi veya Genel Merkez Genel Kurul delegelerin beşte birinin yazılı talebinin Genel Merkeze ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulu Genel Merkez Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmaz ise; Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi, üç üye­yi Genel Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

(3) Genel Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetim Kurulu üye sayısı, istifalar veya çekilmiş sayılmaları sebebiyle, yedek üye­ler de göreve geldiği halde, asil üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; Genel Merkez Genel Kurulu, kalan Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağırının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Merkez Genel Kurulunu toplamakla görevlendirir.

(4) Toplantıya çağrı kararı alınmasına ilişkin işbu madde hükmü saklı kalmak üzere, olağanüstü toplantılarda, Genel Merkez Genel Kurulunun olağan toplantılarına dair Tüzük hükümleri aynen uygulanır.

Çağrı Usulü

Madde 15 -  (1) Genel Merkez Genel Kurulu toplantısı gününden en az on beş gün önce; toplantı günü, saati, yeri ve gündemi, Derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya delegelerin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya bir gazetede ilan edilmek suretiyle delegelere duyurulur. Bu duyuruda ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı­nın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 16 – (1) Genel Merkez Genel Kurulu, toplantıya katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan delege sayısı, Genel Yönetim ve Genel Merkez Denetim Kurulu üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz

(2) Genel Merkez Genel Kurulu kararları, toplantıya katılan delegelerin salt ço­ğunluğunun oyuyla alınır.

(3) Tüzük değişiklikleri, Genel Yönetim Kurulu üyelerinin veya Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin beşte birinin imzalı yazılı teklifi ve Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delegelerin üçte ikisinin kabul oyu ile yapılır. Şube teşkilatının tüzük değişikliği yapma görevi ve yetkisi yoktur.

Toplantı Gündemi

Madde 17 – (1) Genel Merkez Genel Kurul toplantılarının gündemi, Genel Yönetim Kurulunca oluşturulur. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından gö­rüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü toplantı yapılması durumunda ise Genel Merkez Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasını talep eden dilekçede belirtilen gündem maddesinin toplantı gündemine alınması zorunludur.

Toplantı Usulü

Madde 18 – (1) Genel Yönetim Kurulu, çağrının yapıldığı tarihteki durumu esas alarak toplantıya katılma hakkı bulunan delegelerin listesini hazırlar.

(2) Delegeler, toplantı salonuna kimliklerini göstererek, lis­tedeki adlarının karşısını imzalayarak girerler.

(3) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Genel Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği bir Genel Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

(4) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Dernek üyesi bir Divan Başkanı ve yeteri kadar Divan Başkan Vekili ve Yazman üye seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

(5) Toplantının yönetiminin ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanının sorumluluğundadır.

(6) Genel Merkez teşkilatının seçimi için yapılacak oylamalar­da, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(7) Genel Merkez Genel Kurulunda her delegenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

(8) Delege olmayan üyeler ve onursal üyeler, Genel Merkez Genel Kurul toplantılarına katıla­bilir ancak oy kullanamazlar.

(9) Tüzel kişinin delege olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği bir kişi oy kullanır.

(10) Genel Yöne­tim ve Genel Merkez Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama açık tasnif usulü yapılır. Diğer konularda Genel Merkez Genel Kurulu tarafından aksine karar alınmamışsa açık oylama yapılır.

(11) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonun­da, tutanak ve diğer belgeler Genel Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Genel Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Genel Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19 – (1) Genel Merkez Genel Kurulu;

a) Genel Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

c) Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen Dernek teşkilatının dönem içerisindeki raporlarını, bilanço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak, kararlar almak,

ç) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Bir sonraki dönem içerisinde yapılacak yeni çalışma konularını tespit etmek,

e) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizamî hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f) Derneğin yurt içinde ve yurt dışında şube açıp kapatması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,

g) Nihai yetkili merci olarak Disiplin Kurulu olarak çalışan Şube Yönetim Kurulu veya Genel Disiplin Kurulu olarak çalışan Genel Yönetim Kurulu kararlarına itirazları incelemek ve karara bağlamak,

ğ) Derneğin federasyon oluşturmasına veya var olan federasyonlara katılmasına veya federasyonlardan ayrılmasına karar vermek,

h) Derneğin feshedilmesine karar vermek,

ı) Sandık, lokal, vakıf, iktisadi veya ticari işletme vs. kurulması veya kaldırılması hakkında karar vermek,

i) Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir or­ganına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

j) Derneklerle ilgili mevzuat ile Tüzüğün, dernek genel kurullarınca yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Yönetim Kurulu

Genel Yönetim Kurulu

Madde 20 – (1) Genel Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu delegeleri tarafından Dernek üyeleri arasından iki yıl için görev yapmak üzere seçilen yirmi beş üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Genel Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 21 – (1) Genel Yönetim Kurulu karar almak suretiyle gerekli gördüğü aralıklarla olağan; Genel Başkanın veya Merkez Yürütme Kurulu ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

(2) Genel Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulun­ması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt ço­ğunluğu ile alınır.

(3) Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üye, Genel Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

(4) Çekilmiş sayılma ve istifa gibi nedenlerle boşalan Genel Yönetim Kurulu asil üyelerinin yerlerine, seçilme sıralarına göre yedek üyeler geçer.

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22 – (1) Genel Yönetim Kurulu;

a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,

b) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,

c) Genel Merkez Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak

ç) Genel Merkez Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

d) Şube kurucularına yetki vermek,

e) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Merkez Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

f) Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve alt yapıları kurmak veya kaldırmak,

g) Dernek işlerini yürütmek üzere, Dernek üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

ğ) Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen hususlarda ya da Dernek iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

h) Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada husumete ehil olmak,

ı) Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Merkez Genel Kurul Kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak,

i) Gerektiğinde yasa ve tüzükle kendisine verilen yetkilerin bir bölümünü Merkez Yürütme Kuruluna ya da Derneğin bir başka birimine devretmek,

j) İnsan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerek gördüğü kişilere onursal üyelik vermek,

k) Yurt içinde ve yurtdışında Temsilcilik açmak ve kapatmak,

l) Tüzük hükümlerine uygun şekilde Genel Disiplin Kurulu olarak yetkili olduğu konularda karar vermek,

m) Derneğin platform oluşturması, var olan platformlara katılması veya ayrılmasına karar vermek,

n) Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,

o) Şubelerin olağan ve olağanüstü Genel Kurullarını planlaya­rak zamanında yapılmasını sağlamak,

ö) Şubelerin faaliyet programlarını, faaliyet raporlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik etmek; kesin hesaplarını kabul veya reddetmek; reddi halinde zararları sorumlulara tazmin ettirmek,

p) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dahilindeki her türlü kararları almak,

r) Yasa ve yönetmelikler gereği verilen ve Tüzükten doğan yetkileri kullanmak,

görev ve yetkilerine sahiptir.

Genel Yönetim Kurulu Görev Paylaşımı

Madde 23 – (1) Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden dokuz kişilik Merkez Yürütme Kurulu; seçilen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de kendi arasından bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter, dört Genel Başkan Yardımcısı, iki Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Muhasip seçer.

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 24 – (1) Genel Yönetim Kurulunca kendi içinde seçilen dokuz kişilik Merkez Yürütme Kurulu, karar almak suretiyle gerekli gördüğü aralıklarla olağan; Genel Başkanın ya da üç üyenin çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

(2) Merkez Yürütme Kurulu asil üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulun­ması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt ço­ğunluğu ile alınır.

(3) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Merkez Yürütme Kurulu üyesi, Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

(4) Genel Yönetim Kurulu, çekilmiş sayılma veya istifa etme gibi nedenlerle boşalan Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin yerine, Genel Yönetim Kurulu asil üyelerinden birisini seçer.

(5) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular, verilen görevleri yapar.

Genel Başkan ve Yardımcıları

Madde 25 – (1) Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

(2) Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında görevi ile sınırlı olarak Genel Başkanın yetkilerini kullanır. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkanın görevlendireceği Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

(3) Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcıları, gerektiğinde Genel Yönetim ya da Merkez Yürütme Kurulunun kararı üzerine Tüzüğün 7 nci maddesi hükmü saklı kalmak üzere Dernek adına demeç verebilir. 

Genel Sekreter ve Genel Muhasip

Madde 26 – (1) Genel Sekreter, Derneğin bütün yönetim ve yazışma işlerini yürütür. Genel Sekreter, Genel Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneğin tüm işlemlerinin yürütülmesinde görevli ve sorumludur. Genel Sekreter Yardımcıları ise Genel Sekreterin verdiği işleri yürütür.

(2) Genel Muhasip, Derneğin gelir-gider ile her türlü hesap işlerini yürütür, kararı alınan harcamaları yapar ve muhasebe kayıtlarını tutar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Merkez Denetim Kurulu

Genel Merkez Denetim Kurulu

Madde 27 – (1) Genel Merkez Denetim Kurulu; Genel Merkez Genel Kurulu tarafından Dernek üyeleri arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir Başkan seçerler. Toplantılara Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı, başkanlık eder. Asil üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde yedek üyeler, seçilme sıralarına göre asil üyeliğe getirilir.

Genel Merkez Denetim Kurulunun Görevleri ve İç Denetim

Madde 28 – (1) Dernekte Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Denetim yapılmış olması, Genel Merkez Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Genel Merkez Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az yılda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

b) Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkında görüşlerini bir raporla Genel Merkez Genel Kuruluna sunmak,

c) Gerekli hallerde Genel Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Genel Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

d) Gerek gördüğünde Genel Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar vermek,

e) Tüzükte ve Dernekler mevzuatında gösterilen diğer görevleri yapmak.

---

ÜÇÜNCÜ KISIM

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK TEŞKİLATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Şube ve Temsilcilik

Madde 29 – (1) Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında uygun gördüğü ülke ve illerde Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla bir Şube; Tüzüğün 38 inci maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak üzere şube bulunmayan yerlerde ise Genel Yönetim Kurulu Kararıyla Temsilcilik açabilir.

(2) Genel Yönetim Kurulunca yetkilendirilen en az üç kişilik kurucu kurul, kuruluş bildirimini ve gerekli bel­geleri, Şube açılan yerin en büyük mülki amirliğine ve Genel Merkeze yazılı olarak bildirir.

(3) Açılan Şubeler, kuruluş bildirimlerinden itibaren en geç altı ay içerisinde Şube Genel Kurullarını toplarlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Şube Teşkilatı

Şube Teşkilatı

Madde 30 – (1) Şube teşkilatı; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulundan ibarettir.

(2) Şube teşkilatının; temsil, idare, tasarruf, ilti­zam yetkileri yalnız Şubeye münhasırdır.

Şube Genel Kurulu

Madde 31 – (1) Şube Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Şube Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

(2) Şubeler Genel Kurullarının olağan toplantılarını, Genel Merkez Genel Kurulu olağan toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Aksi halde Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilmezler.

(3) Şube Genel Kurullarının olağan toplantıları, Şube Yöne­tim Kurulunca belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Şube Genel Kurulu olağan toplantıya, Şube Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.

(4) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul delegelerini seçer.

(5) Şube Genel Kurul toplantılarında uygulanacak usuller ve karar alma şekilleri bakımından işbu Tüzüğün 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. Anılan hükümlerde yer alan “Genel Merkez” ifadesi “Şube”; “Genel Merkez Genel Kurulu” ifadesi “Şube Genel Kurulu”; “Genel Yönetim Kurulu” ifadesi “Şube Yönetim Kurulu”; “Genel Merkez Denetim Kurulu” ifadesi “Şube Denetim Kurulu”; “delege” ifadesi “üye” olarak yorumlanır.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 32 – 

(1) Şube Yönetim Kuruluna, Şube Genel Kurulunun yapılacağı takvim yılından önceki yılın son günü itibariyle Genel Merkeze bildirilen Şubeye kayıtlı üye sayısına göre;

a) Bir ila iki yüz arasında üyesi bulunan Şubeler için beş asil,  beş yedek,

b) İki yüz bir ila beş yüz arasında üyesi bulunan şubeler için yedi asil, yedi yedek,

c) Beş yüz bir ve üstü üyesi bulunan Şubeler için dokuz asil, dokuz yedek üye seçilir.

(2) Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin görevden ayrılması halinde kalan yedek üyeler seçilme sıralarına göre göreve çağrılırlar.

(3) Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını Tüzük ve Genel Merkez Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür.

Şube Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Madde 33 - (1) Şube Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Şube Başkanı seçer.

(2) Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından,

a) Beş üyeden oluşuyorsa bir,

b) Yedi üyeden oluşuyorsa iki,

c) Dokuz üyeden oluşuyorsa üç başkan yardımcısı seçer.

(3) Şube Yönetim Kurulları kendi üyeleri içerisinden bir sekreter ve bir muhasip üye seçer.

(4) Şubeyi, Şube Başkanı temsil eder ve yönetir. Şube Başkan Yardımcıları, Şube Başkanının verdiği görevleri yapar. Şube Başkanının görevlendirdiği Şube Başkan Yardımcıları, Şube Başkanının yokluğunda ona vekâlet ederek her türlü görevi yapar ve yetkileri kullanır.

Şubenin Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 34 – (1) Şube Yönetim Kurulu;

a) Şubenin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,

b) Şubenin bütçesini uygulamak ve kayıtlarını tutmak; yeni bütçeyi tasarlamak ve Şube Genel Kuruluna sunmak,

c) Şube Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

ç) Şube Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

d) Şubenin çalışmalarına ilişkin Genel Merkez Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulu ile Genel Yönetim Kurulunda alınan kararları yürütmek,

e) Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar ve alt yapıları kurmak veya kaldırmak,

f) Şube işlerini yürütmek üzere, Şube üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,

g) Tüzük hükümleri uyarınca Disiplin Kurulu olarak Şubeye kayıtlı üyeler hakkında disiplin soruşturması açmak ve disiplin cezası vermek,

ğ) Üye kabul etmek ve insan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerek gördüğü kişilere onursal üyelik verilmesini Genel Yönetim Kuruluna teklif etmek,

h) Genel mevzuat hükümlerinden, Tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul ile Genel Yönetim Kurulu kararlarından doğan başkaca her türlü çalışmaları yapmakla yetkili ve görevlidir.

Şube Denetim Kurulu

Madde 35 – (1) Şube Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler, kendi aralarından bir Başkan seçer. Şube Denetim Kurulu en az yılda bir toplanır. Toplantılara, Şube Denetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Toplantılara üst üste iki defa gelmeyen asil üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asil üyenin yerine seçilme sıralarına göre yedek üyeler getirilir.

Şube Denetim Kurulunun Görevleri

Madde 36 – (1) Şube Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini denetlemek ve eksik veya yanlış hususları Şube Yönetim Kuruluna bildirmek,

b) Dönem içindeki Şube hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak,

c) Gerekli hallerde Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar vermek,

ç) Şube Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

d) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temsilcilikler

Temsilcilik

Madde 37 – (1) Temsilcilik, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimdir.

(2) Temsilcilikler, Şube veya Genel Merkez Genel Kurullarında temsil edilmezler.

(3) Şubeler Temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Genel Yönetim Kurulu kararıyla Temsilci olarak görevlendirilen üye veya üyeler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine ve Genel Merkeze yazılı olarak bildirilir.

(4) Temsilciler, Dernek üyeleri arasından seçilir.

Kurulması ve Görev Süresi

Madde 38 - (1) Yurtiçinde ve yurtdışında, il ya da ilçelere Genel Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilik açabilir.

(2) Temsilcilik bulunan ilde Şube açılması halinde Temsilcilikler kendiliğinden sona erer. Ancak illerde faaliyet gösteren Şubelerin yazılı olarak talep etmesi ve Genel Yönetim Kurulunca uygun bulunması halinde ilçelerde Temsilcilik açılabilir. Bu durumda Şubenin gösterdiği üyeler Genel Yönetim Kurulu tarafından Temsilci tayin edilir ve ilgili Şubenin talep etmesi halinde Temsilciliğin kapatılması zorunludur.

(3) Temsilciliğin süresi, Temsilcileri seçen Genel Yönetim Kurulunun faaliyet dönemi kadardır. Her yeni seçilen Genel Yönetim Kurulu, iki ay içinde mevcut Temsilciliklerin devam etmesine karar vermez ise Temsilcilikler kendiliğinden sona erer.

---

DÖRDÜNCÜ KISIM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Disipline İlişkin Genel Hükümler

Disiplin İşlemleri

Madde 39 – (1) Şube Yönetim Kurulları, Şubeye bağlı üyelerine disiplin cezası vermeye yetkilidir. Genel Yönetim Kurulu ise Genel Merkez Genel Kurul      delegeleri, Genel Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Genel Merkez Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri hakkında disiplin cezası vermeye yetkilidir.

(2) Disiplin soruşturması açılmasını gerektiren konunun intikalinden itibaren Şube Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu; Genel Yönetim Kurulu ise Genel Disiplin Kurulu sıfatıyla faaliyet gösterir ve karar verir.

(3) Disiplin Kurulu veya Genel Disiplin Kurulu üyeleri, kendileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin toplantılara katılamaz ve bu toplantılarda oy kullanamaz.

Disiplin Kurulu ve Çalışma Usulü

Madde 40 – (1) Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu için işbu Tüzükte belirlenmiş genel usul ve esaslara göre görev yapar, toplanır ve karar alır. Şube Başkanı Disiplin Kurulu Başkanı, Sekreter olarak görevli Şube Yönetim Kurulu üyesi ise Disiplin Kurulu Sekreteri sıfatıyla görev yapar. Disiplin Kurulu toplandığı konuda, kendi üyelerinden, bir veya bir kaçını Soruşturmacı olarak atar.

(2) Disiplin Kurulu, resen veya Şube Denetim Kurulu ya da Merkez Yürütme Kurulunun talebi veya Genel Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan ya da üyeler tarafından doğrudan doğruya Disiplin Kuruluna yapılan yazılı şikâyet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar.

(3) Soruşturmacı ve gerek görüldüğünde Disiplin Kurulu; ilgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan, Derneğin yetkili teşkilatından talep ederek inceler. Disiplin Kurulu ve atadığı Soruşturmacı celbi gereken her türlü evrakı Disiplin Kurulu Başkanı veya Sekreterliği vasıtasıyla ilgili yerlerden isteyebilir. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen üye hakkındaki şikâyet, başkaca bir işleme gerek görülmeden mevcut delillere göre değerlendirilir. İşbu madde içeriğinde yer alan usuller, disiplin soruşturmasına konu üyelerin Derneğe bildirdiği adresi veya e-posta adresi üzerinden yapılır.

(4) Soruşturmacı, ilgili soruşturmanın tamamlanmasından sonra en geç on beş gün içinde şikâyet konusu hakkındaki gerekçeli görüşünü yazılı olarak Disiplin Kuruluna sunar.

(5) Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, disiplin cezasına karar vermek için yargı sürecini beklemek zorunda değildir.

(6) Disiplin Kurulu, verdiği kararlara dair evrakların onaylı bir örneğini, cezanın verilmesi tarihinden itibaren bir ay içinde Genel Merkeze gönderir.

Disiplin İşlerinde Süreler

Madde 41 – (1) Üyelikten çıkarılma veya hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren hallerde, fiilin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay ve her halde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde şikâyet veya talep suretiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin soruşturması yapılamaz.

(2) Disiplin cezası vermeye yetkili Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden talep veya şikâyet üzerine, en geç iki ay içinde disiplin soruşturmasına başlamak zorundadır. Disiplin soruşturması en geç dört ay içinde sonuçlandırılır. Anılan sürelere uyulmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

(3) Disiplin Kurulu kararları, verildikleri tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Disiplin Kurulu Cezasına İtiraz

Madde 42 – (1) Disiplin Kurulu kararı sonucu disiplin cezası alan üye, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, Genel Disiplin Kurulu olarak görevli Genel Yönetim Kuruluna ulaştırılmak üzere Genel Merkeze yazılı olarak itiraz edebilir. Disiplin Kurulu cezalarına itirazlar, Genel Disiplin Kurulu olarak görevli Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Disiplin cezası verilmemesini uygun bulmayan veya cezayı hafif bulan Şubeye kayıtlı üyelerden biri veya Disiplin Kurulu kararı kendisine ulaşan Merkez Yürütme Kurulu da, kararı öğrenmesinden itibaren bir ay ve her halde Disiplin Kurulu kararının verilmesinden itibaren altı ay içinde aynı yola başvurabilir.

(2) İtirazın Genel Merkeze ulaşması üzerine Merkez Yürütme Kurulu, itiraz hakkında görüşünü yazılı olarak hazırlar ve Genel Disiplin Kuruluna, soruşturma dosyası ile birlikte sunar. Genel Disiplin Kurulu, itirazı evrak üzerinden inceler ve karara bağlar.

(3) İtiraz hakkında verilen Genel Disiplin Kurulu kararı yazılı olarak ilgililerine ve Disiplin Kuruluna gönderilir. Disiplin Kurulu, Genel Disiplin Kurulu kararına uymakla yükümlüdür.

Genel Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Madde 43 – (1) Genel Disiplin Kurulu kararlarına karşı ancak Genel Merkez Genel Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Şube veya Genel Merkeze yazılı olarak yapılır. Disiplin Kurulu kararlarına karşı Genel Disiplin Kuruluna itiraz etmeyenler veya süresinde itiraz etmeyenler de, Genel Merkez Genel Kuruluna itiraz edebilir. Genel Merkez Genel Kurulu, itirazları ilk toplantısında karara bağlar.

Genel Disiplin Kurulunun Doğrudan Çalışması

Madde 44 – (1) Genel Disiplin Kurulu, Tüzüğün 39 uncu maddesinde yer alan doğrudan soruşturma yetkisine dair işlemlerinde, Tüzüğün 40 ve 41 inci maddelerinde yer alan usuller kıyasen uygulanmak suretiyle karar verir.

(2) Bu durumda Genel Disiplin Kurulu kararına karşı, yine Tüzüğün 42 ve 43 üncü maddesindeki esaslara uyularak Genel Disiplin Kuruluna veya Genel Merkez Genel Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Genel Disiplin Kurulu tarafından soruşturma konusu yapılan konu ve kişi hakkında Şube Yönetim Kurulları disiplin soruşturması yürütemez. Ancak Genel Disiplin Kurulu gerekli gördüğü konuları ve disiplin soruşturmasını ilgili Disiplin Kurullarına sevk edebilir.

Disiplin Cezaları

MADDE 45 – (1) Uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır:

(a) Uyarı: Üye hakkında hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren türden daha hafif bir disiplin ihlali halinde, kişinin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

(b) Kınama: Kişi hakkında hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren türden daha hafif bir disiplin ihlali halinde, kişiye eylem ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir.

(c) Hak Mahrumiyeti: İki yıla kadar verilir. Yazılı olarak bildirilir. Ceza verilen kişi, ceza süresi boyunca Derneğin hiçbir faaliyetine katılamaz.

(ç) Üyelikten Çıkarma: Verilene yazılı olarak bildirilir ve kişinin üyelikten kaydı silinir.

(2) Hak mahrumiyeti cezasına ilişkin kararın infazından sonraki bir yıl içinde ilgilinin hak mahrumiyeti cezasını gerektiren yeni bir eylemde bulunması veya aynı üye hakkında değişik kerelerde ve toplamda kırk sekiz ay hak mahrumiyeti cezasına hükmedilmesi halinde ilgili hakkında üyelikten çıkarma cezası uygulanır.

Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller

MADDE 46 – (1) Uyarı ve kınama disiplin cezalarına ilişkin Tüzüğün 45 inci maddesi uygulanır.

(2) Hak mahrumiyeti cezası verilebilecek fiiller şunlardır:

a) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi;

b) Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması;

c) Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması;

ç) Dernek düzenine uyulmaması veya Derneğe sadakat gösterilmemesi,

d) Basın ve yayın yolu ile olmamak kaydı ile eleştiri sınırları dışında sözlü veya yazılı açıklamalar yoluyla Derneğe, Dernek üyelerine, Dernek teşkilatının üyelerine hakaret edilmesi,

e) Tüzüğün 7 nci maddesinin ihlal edilmesi.

(3) Çıkarma cezası verilebilecek fiiller şunlardır:

a) Dernekte veya dernek iştiraklerindeki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanmak suretiyle niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin edilmesi;

b) Derneğe kasden maddi nitelikte zarar verilmesi;

c) Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan Derneğe ait para, para hükmündeki kıymetli evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanılması, sarf edilmesi satılması veya saklanması;

ç) Basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Derneğin kasten küçük düşürülmesi;

d) Basın yayın yolu ile Dernek üyelerinin, Dernek teşkilatının üyelerinin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, onurlarının kırılması veya alay konusu yapılması, sövülmesi, hakaret edilmesi,

e) Dernek ile ilişkili olmak koşulu ile gerek Dernek içinde gerek Dernek dışında bir üyenin diğer bir üyeye fiili saldırıda bulunması,

f) Dernek amacına aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunma,

g) Toplum nezdinde "yüz kızartıcı" tavır ve davranışlar içinde olma ya da bu yönde ün kazanmış olmak,

ğ) İşbu tüzüğün 7 nci maddesinin açık bir şekilde kasten veya ağır bir şekilde ihlal edilmesi.

---

BEŞİNCİ KISIM

DERNEĞİN İŞBİRLİĞİ İLKELERİ, GELİRLERİ, TASFİYESİ VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin İşbirliği İlkeleri

Platformlara Katılma

Madde 47 – (1) Genel Merkez, Şubeler ve Temsilcilikler yurtiçinde ve yurtdışında; amaçları ile ilgisi bulunan diğer dernekler, vakıf, sendika, baro ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir, var olan platformlara katılabilir, ayrılabilir. Ancak siyasi partilerin üye veya bileşeni olduğu platformlara katılamaz.

Ortak Proje Yürütme

Madde 48 – (1) Dernek ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla proje ortaklığı veya işbirliği yapabilir. Bu tür çalışma ile bu çalışmanın Genel Merkez veya Şubelerden hangisi tarafından yürütüleceğine Genel Yönetim Kurulu karar verir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Mallar ve Borç Yükleyen İşler

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 49 - (1) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

a) Üye aidatı: Üyelerden yıllık altmış Türk Lirası aidat alınır, bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir,

b) Şube ödentisi: Dernek Genel Merkezinin giderlerini karşılamak üzere Şubeler tarafından tahsil edilen üye aidatlarının yüzde yirmi beşi altı ayda bir Genel Merkeze gönderilir,

c) Gerçek ve tüzel kişilerin Tüzüğe uygun olarak kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

ç) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g) Diğer gelirler.       

Borç Yükleyen İşler

Madde 50 – (1) Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile Genel ve Şube Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen miktarı aşan tüm harcamalarda; Genel Merkez için Genel Başkan veya Başkan Yardımcısı ile birlikte Genel Muhasibin; Şubeler için Şube Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile birlikte Muhasip üyenin imzalarının bulunması zorunludur. Diğer harcamalar, Genel Merkez için Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Muhasibin; Şubelerde Şube Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Muhasip üyenin tek imzasıyla yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tasfiyeye İlişkin Hükümler

Fesih

Madde 51 – (1) Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin feshine karar verebilir.

(2) Genel Merkez Genel Kurulunda fesih konusunun görüşülebilmesi için, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin tamamının üçte ikisinin bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, Genel Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyeleri toplamı tam sayısının iki katından az olamaz.

(3) Fesih kararının alınabilmesi için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin oylarının üçte ikisinin bu yönde olması şarttır. Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

(4) Genel Merkez Genel Kurulu, bu Tüzükte belirlenen genel toplantı ve karar yeter sayıları ile her zaman şube kapatmaya karar verebilir.

Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi

Madde 52 – (1) Derneğin feshine karar veren Genel Merkez Genel Kurulu, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Merkez Genel Kurulu, malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir. Tasfiye Kurulu, Dernekler mevzuatından doğan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

(2) Şubenin kapatılması kararı üzerine Genel Yönetim Kurulu idari ve mali tasfiye işlemlerini yapmak üzere Dernek üyesi üç kişiyi görevlendirir. Kapatılan şubenin tasfiye işlemleri, Genel Merkez Genel Kurulu kararından itibaren üç ay içinde tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Oylamaya İlişkin Genel Hüküm

Madde 53 – (1) Bu Tüzükte başkaca hüküm bulunmadığı hallerde, Derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır; kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Görev Yapma Yasağı

Madde 54 – (1) Bir Dernek üyesi ancak üst üste üç dönem Genel Başkan veya Şube Başkanı olarak görev yapar. Bir dönem, iki olağan Genel Kurul aralığını kapsar. Hiçbir şekilde üyeler, üst üste üç dönemden fazla Genel Başkan veya Şube Başkanlığı görevine seçilemez.

Hüküm Eksikliği

Madde 55 – (1) Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – (1) İşbu Tüzüğün 12, 32 ve 33 üncü maddeleri, Şube Genel Kurullarının yapılacak ilk olağan toplantılarında uygulanmaya başlar.

Bu tüzük 55 (elli beş)  madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4701799